Umowa użytkownika

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej „Umową”) odnosi się do strony „Expertology”, znajdującej się pod adresem https://pl.expertexpro.com/.

 2. Witryna „Expertology” (dalej „Witryna”) jest własnością osoby prawnej LLC MOS.

 3. Niniejsza Umowa reguluje relacje między Administracją strony „Ekspertyza” (dalej - Administracja Witryny) a Użytkownikiem tej Witryny.

 4. Administracja witryny zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia klauzul niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika.

 5. Korzystanie z Witryny przez Użytkownika oznacza akceptację Umowy i zmian wprowadzonych do niniejszej Umowy.

 6. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzanie tej Umowy pod kątem zmian w niej.

DEFINICJE WARUNKÓW

Następujące terminy mają następujące znaczenie dla celów niniejszej Umowy:

 1. „Expertology” - zasób internetowy znajdujący się na nazwie domenyhttps://pl.expertexpro.com/, prowadzenie działalności za pośrednictwem zasobów internetowych i powiązanych usług (dalej - Witryna).

 2. „Expertology” to strona zawierająca informacje o Towarach i / lub Usługach i / lub Innych wartościach dla użytkownika, Sprzedawcy i / lub Usługodawcy, która umożliwia wybór, zamówienie i (lub) zakup Towarów i / lub otrzymanie usługi.

 3. Administracja strony - upoważnieni pracownicy do zarządzania Witryną, działający w imieniu osoby Dmitrija N. Antonowa.

 4. Użytkownik Witryny (zwany dalej Użytkownikiem) to osoba, która ma dostęp do Witryny za pośrednictwem Internetu i korzysta z Witryny.

 5. Zawartość strony (dalej - Treść) - chronione wyniki intelektualnedziałalność, w tym teksty literackie, ich tytuły, wstępy, adnotacje, artykuły, ilustracje, okładki, utwory muzyczne z tekstem lub bez, graficzne, tekstowe, fotograficzne, pochodne, kompozytowe i inne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, nazwy znaków , loga, programy komputerowe, bazy danych, jak również projekt, strukturę, wybór, koordynację, wygląd, ogólny styl i lokalizację Treści zawartych w Witrynie i innych obiektów intelektualnie posiadał łącznie i / lub indywidualnie zawarte na stronie internetowej https://pl.expertexpro.com/.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Produktów i / lub usług świadczonych w Witrynie.

Witryna zapewnia użytkownikowi następujące rodzaje usług (usług):

 1. dostęp do wyszukiwania witryn i narzędzi nawigacyjnych;

 2. udostępnienie Użytkownikowi możliwości publikowania wiadomości, komentarzy, recenzji Użytkowników, oceniania zawartości witryny;

 3. dostęp do informacji o Towarach i / lub usłudze do informacji o zakupie Towarów płatną / bezpłatną;

 4. Wszystkie istniejące (faktycznie działające) usługi (usługi) Witryny, a także wszelkie późniejsze modyfikacje i dodatkowe usługi (usługi), które pojawiają się w przyszłości, wchodzą w zakres niniejszej Umowy.

 5. Dostęp do strony jest bezpłatny.

 6. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do Witryny, uważa się, że Użytkownik dołączył do niniejszej Umowy.

 7. Korzystanie z materiałów i usług Witryny podlega obowiązującym przepisom Federacji Rosyjskiej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Administracja witryny ma prawo do:

 1. Zmień warunki korzystania z Witryny, a także zmień zawartość tej Witryny.

 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji nowej wersji Umowy w Serwisie.

 3. Usuń konta użytkowników.

 4. Odmów rejestracji bez podania przyczyny.

Użytkownik może:

 1. Korzystaj ze wszystkich usług dostępnych w Witrynie, a także kup produkty i / lub usługi oferowane na stronie.

 2. Zadawaj pytania związane z usługami na stronie.przez e-mail:chinateampro2015@gmail.com lub inne kontakty wymienione whttps://pl.expertexpro.com/kontakty/.

 3. Korzystaj z Witryny wyłącznie w celach iw sposób określony w Umowie, a nie zabronione przez prawo Federacji Rosyjskiej.

 4. Kopiowanie informacji ze Strony jest dozwolone ze wskazaniem źródła.

 5. Wymagaj od administracji ukrycia jakichkolwiek informacji o użytkowniku.

 6. Wykorzystuj informacje o stronie do osobistych celów niekomercyjnych.

 7. Uzyskaj dostęp do korzystania z Witryny po spełnieniu wymogów rejestracyjnych.

Użytkownik witryny zobowiązuje się do:

 1. Dostarczenie, na żądanie Administracji Strony, dodatkowych informacji bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez tę Stronę.

 2. Przestrzegaj praw własności i innych praw autorów i innych podmiotów praw autorskich podczas korzystania ze Strony.

 3. Nie podejmuj działań, które mogą zostać uznane za zakłócające normalne działanie Witryny.

 4. Nie rozpowszechniaj za pomocą Witryny poufnych i chronionych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej informacji o osobach lub osobach prawnych.

 5. Unikaj wszelkich działań, w wyniku których poufność informacji chronionych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej może zostać naruszona.

 6. Nie używaj Strony do rozpowszechniania informacji reklamowych, chyba że za zgodą Administracji Strony.

Nie używaj usług do:

 1. naruszenie praw małoletnich i (lub) wyrządzenie im krzywdy w jakiejkolwiek formie.

 2. naruszenie praw mniejszości.

 3. prezentowanie się jako inna osoba lub przedstawiciel organizacji i / lub

 4. społeczności bez wystarczających praw, w tym dla pracowników tej strony.

 5. fałszywe oświadczenie dotyczące właściwości i cech jakichkolwiek Towarów i / lub usług zamieszczonych na Stronie.

 6. nieprawidłowe porównanie Towarów i / lub Usług, jak również powstanie negatywnego

 7. postawy wobec osób (które nie) używają pewnych Towarów i / lub usług lub potępiają te osoby.

 8. pobieranie treści niezgodnych z prawem narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich;

 9. promuje przemoc, okrucieństwo, nienawiść i / lub dyskryminację ze względu na rasę,

 10. cechy narodowe, seksualne, religijne, społeczne; zawiera nieautentyczne

 11. informacje i (lub) obelgi wobec konkretnych osób, organizacji, władz.

 12. zachęty do popełniania czynów niezgodnych z prawem, a także pomoc osobom, których działania mają na celu naruszenie ograniczeń i zakazów obowiązujących na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Korzystaj z jakichkolwiek urządzeń, programów, procedur, algorytmów i metod, urządzeń automatycznych lub równoważnych procesów ręcznych w celu uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub śledzenia zawartości Witryny.

 2. Zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

 3. W jakikolwiek sposób ominąć strukturę nawigacji Witryny w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek informacji, dokumentów lub materiałów za pomocą jakichkolwiek środków, które nie są wyraźnie reprezentowane przez usługi tej Witryny.

 4. Nieuprawniony dostęp do funkcji Witryny, wszelkich innych systemów lub sieci związanych z niniejszą Witryną, a także do wszelkich usług oferowanych w Witrynie.

 5. Złam system bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie lub w dowolnej sieci powiązanej z Witryną.

 6. Przeprowadź wyszukiwanie w odwrotnej kolejności, śledź lub spróbuj śledzić wszelkie informacje o innym użytkowniku Witryny.

 7. Korzystaj ze Strony i jej Treści w jakimkolwiek celu zabronionym przez prawo.

 8. Federacji Rosyjskiej, jak również podżegać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa Strony lub innych osób.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

 1. Witryna i Treści zawarte w Witrynie są własnością Administracji Witryny i są przez nią obsługiwane.

 2. Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, prawem o znakach towarowych, a także innymi prawami związanymi z własnością intelektualną i prawem o nieuczciwej konkurencji.

 3. Nabycie Towarów oferowanych na Stronie może wymagać utworzenia konta użytkownika.

 4. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o koncie, w tym hasła, a także za wszystkie działania prowadzone w imieniu Użytkownika konta.

 5. Użytkownik musi natychmiast powiadomić Administrację Strony o nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub hasła lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa.

 6. Administracja witryny ma prawo do jednostronnego anulowania konta użytkownika, jeśli nie było ono używane przez więcej niż 36 kolejnych miesięcy bez powiadomienia użytkownika.

 7. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie dodatkowe warunki zakupu towarów i / lub świadczenia usług świadczonych w Witrynie.

 8. Informacje zamieszczone w Witrynie nie powinny być interpretowane jako zmiana niniejszej Umowy.

 9. Administracja witryny ma prawo w dowolnym czasie bez powiadamiania użytkownika o wprowadzeniu zmian w liście produktów i usług oferowanych na stronie oraz (lub) ich cenach.

Dokument określony w klauzuli 5.11 niniejszej Umowy reguluje w odpowiedniej części i rozszerza jej skutki na korzystanie przez Użytkownika ze Strony:

 1. Polityka prywatności:https://pl.expertexpro.com/privacy-policy/

 2. Każdy z dokumentów wymienionych w punkcie 5.11 niniejszej Umowy może zostać zaktualizowany. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszelkie straty, które Użytkownik może ponieść w przypadku umyślnego lub nieostrożnego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, jak również z powodu nieuprawnionego dostępu do komunikacji innego Użytkownika, nie są zwracane przez Administrację Strony.
Administracja tej strony nie jest odpowiedzialna za:
 1. Opóźnienia lub awarie w procesie działania, wynikające z działania siły wyższej, jak również w przypadku jakichkolwiek problemów w systemach telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i innych powiązanych systemach.

 2. Działania systemów transferu, banków, systemów płatności i opóźnień związanych z ich pracą.

 3. Prawidłowe funkcjonowanie Witryny, jeśli Użytkownik nie posiada niezbędnych środków technicznych do jej używania, a także nie ponosi żadnych zobowiązań do zapewnienia użytkownikom takich środków.

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY UŻYTKOWNIKA

 1. Administracja witryny ma prawo do ujawnienia informacji o Użytkowniku, jeżeli obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej wymaga lub zezwala na takie ujawnienie.

 2. Administracja Witryny ma prawo bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika do rozwiązania i (lub) zablokowania dostępu do Witryny, jeśli Użytkownik naruszył niniejszą Umowę lub warunki korzystania z Witryny zawarte w innych dokumentach, a także w przypadku rozwiązania Witryny lub z powodu problemu technicznego lub problemu.

 3. Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za zakończenie dostępu do Witryny w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub innego dokumentu zawierającego warunki korzystania z Witryny.

 4. Administracja Strony ma prawo ujawnić wszelkie informacje zebrane o Użytkowniku tej Witryny, jeśli ujawnienie jest konieczne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą nielegalnego korzystania z Witryny lub w celu ustalenia (zidentyfikowania) Użytkownika, który może naruszyć lub zakłócić prawa Administracji Witryny lub prawa innych Użytkowników Strony.

 5. Administracja witryny ma prawo do ujawnienia wszelkich informacji o Użytkowniku, które uzna za niezbędne do wypełnienia przepisów obowiązujących przepisów lub decyzji sądowych, zapewnienia zgodności z warunkami niniejszej Umowy, ochrony praw lub bezpieczeństwa organizacji, Użytkowników.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów między stronami niniejszej umowy warunkiem wstępnym przed wniesieniem odwołania do sądu jest złożenie wniosku (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

 2. Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania powiadamia wnioskodawcę na piśmie o wynikach rozpatrzenia roszczenia.

 3. Jeśli nie można rozwiązać sporu na zasadzie dobrowolności, każda ze Stron ma prawo zwrócić się do sądu o ochronę swoich praw, które są im przyznane na mocy obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

 4. Wszelkie roszczenia dotyczące warunków korzystania z Witryny należy zgłaszać w ciągu 5 dni od pojawienia się podstaw roszczenia, z wyjątkiem ochrony praw autorskich do materiałów Strony chronionych prawem. W przypadku naruszenia warunków niniejszej klauzuli, wszelkie roszczenia pozostają bez rozpatrzenia przez sąd.

WARUNKI DODATKOWE

 1. Administracja witryny nie akceptuje kontrargumentów Użytkownika dotyczących zmian w niniejszej Umowie użytkownika.

 2. Opinie użytkowników zamieszczone w Witrynie nie są informacjami poufnymi i mogą być wykorzystywane przez Administrację strony bez ograniczeń.

Zaktualizowano 19 sierpnia 2018 r

Oceny produktów

Wskazówki dotyczące wyboru

Porównania